Матрицата за Лява политическа/предизборна платформа – Иван Генов, доктор по международно право

ЗАЩОТО НЕ СМЕ КАТО Д? УГИТЕ
март 19, 2020
КАК БОГОПОМАЗАНИТЕ ТА? ИКАТИ ОС? ЕБ? ЯВАТ СТ? АДАНИЯТА НА БОГОУГОДНИТЕ НАИВНИЦИ
март 24, 2020
Всики

Матрицата за Лява политическа/предизборна платформа – Иван Генов, доктор по международно право

А. За социалната база и социалното предназначение на Лявата партия

Лявата платформа следва да е дълбочинна основа и кристално огледало за политика в интерес преди всичко на хората на труда, на трудовите колективи, а също така в интерес на различни социални групи в затруднение. Автентичната Лява партия е партия на трудещите се и на хората с реални социални и физически проблеми.

Категорията „трудещи се“ е обемна и все по-многопластова, заради научно-техническия прогрес. Тя покрива широк диапазон от редовите наемни работници до IT специалистите и създателите на изкуствен интелект. Тя включва както хората на физическия труд, така също и представителите на умствения труд, на културата и изкуството.

В собствения периметър на Лявата Партия са интересите и решението на проблемите на различни социални групи в затруднение: пенсионерите, безработните, хората в неравностойно положение, младежта с нейния трудов старт, млади семейства и изоставени деца. Тази партия носи в утробата си социалната справедливост.

Съвременната Лява Партия може да е съпричастна и с проблемите на малкия и среден бизнес, който е свързан повече с труда отколкото с капитала.

 

Б. За ясната и нееклектична идеология на автентичната Лява партия

Необходимо е категорично и безусловно осъждане на капитализма, на империализма, на неолиберализма (включително социаллиберализма), които постоянно пораждат неравенства, несвобода, безработица, бедност, кризи, военни конфликти и екокатастрофи. Дясната идеология и дясната политика, фаворизиращи капитала и обезценяващи труда, нямат бъдеще. За определен период глобализмът се превърна в последното убежище на капитала. Така или иначе последният достигна пределните си граници. Той не подлежи на хуманизиране. Той не е природосъобразен.

Социалдемокрацията преизпълни ролята си на спътник на капиталистическото устройство на света. Беззъба и слабо мотивираща със своя идеал за „по-човечна“ капиталистическа система тя си отива. Така и не разбра, че капитализмът не е последната дума в човешката история. Непростимо престъпление на социалдемокрацията е нейното съучастие в така наречения „неолиберален консенсус“. Значителна част от Лявото бе отклонено от Пътя към храма. Затова социалдемокрацията не може да е знаме за истинска лява партия, а само за ГМО-тата на лявото, които са обикновени капиталистически левици, капиталистически леви патерици.

Автентичната лява алтернатива за развитие е демократичният и екологичен социализъм на XXI век (червено-зеленото светоусещане). Само тази партия, която има социализма за свой идеал и програмна цел е истински лява партия, способна успешно да се включи в световното съревнование/битка за нов по-справедлив, хармоничен и равноправен свят. Нужни са решителни действия и поведение, завладяваща и амбициозна политика, а не пасивно съглашателство и полумерки. Нужна е тотална Съпротива и убедителна Алтернатива. Светът може да се промени, ако сме якобинци, а не жирондисти. Ако сме активни и непримирими социалисти.

Социализмът е непобедим, ако се изгражда в планетарен мащаб, а не само в отделно взета страна. Социализмът е непобедим, когато е интернационално постижение. Предпоставките са налице- социализъм с „китайска специфика“, евро социализъм (Манифеста на Корбин), американски социализъм (Сандърс и младите на САЩ), революционните традиции в останалия свят. Не са за подценяване редовните международни форуми на левите, зелените и прогресивни сили за ново европейско бъдеще.

За левите, в крайна сметка, осъществяването на социализма е гигантски процес, в който здравият разум взима връх над безумието. Пътят към социализъм е пътят към доброто и хуманността, към равенството и свободата. Затова социалистическата идея като висша цивилизационна ценност и пътеводител е знамето на автентичните леви партии, които се борят социалното да прерасне в реален социализъм.

 

В. За последователната и подредена лява политика, за лявата визия от перспективни цели и актуални задачи

Всяка отговорна лява политическа/предизборна платформа трябва да включва взаимообвързани ангажименти с ясни времеви координати. С днешен и по-далечен поглед:

 

 1. Непосредствени цели и задачи (Конкретни ангажименти за следващия парламентарен цикъл)

Убийственото за държавата и народа статукво следва радикално да се промени. Над 10-годишното престъпно управление на ГЕ? Б и Б.Б.- на подсъдимата скамейка. Необходими са смели и волеви решения:

 • Държавност, регионална съпоставимост, силно местно самоуправление.
 • ? аботеща демокрация- свобода на словото и печата, гражданска активност, върховенство на правото и цивилизована съдебна система.
 • Отстраняване на некадърните и корумпирани кадри в администрацията и управлението. Утвърждаване на висок професионализъм и образцово междуинституционално взаимодействие.
 • Недопускане на корупционни схеми и далавери. ? еална и масирана борба с престъпността. Гарантиране на обществения ред и на личната неприкосновеност.
 • Засилена социална политика, съществено повишаване на преразпределителната роля на бюджета в полза на доходите, образованието, здравеопазването, науката, културата, спорта:
 • разширяване и ежегодно несимволично индексиране на Комплекса от задължителни минимални социални стандарти: минималната работна заплата да достигне 60% от средната; минималната пенсия да достигне 70% от минималната работна заплата; нарастване с 50% на минималните детски надбавки и на помощните средства за различните групи в затруднение;
 • удвояване на средната работна заплата за 4г.;
 • гарантирано държавно образование и здравеопазване;
 • в празничните и неработни дни общественият градски транспорт и паркирането са безплатни.

 

 • Нова данъчна политика: въвеждане на прогресивно подоходно облагане и на необлагаем минимум; намаляване на косвените данъци; съществено съкращение на ДДС за лекарства, книги, учебници, за основните храни и горива; налагане на данък „богатство“.
 • За устойчиво икономическо и екологично развитие: за държавни регулации; националните стратегии и приоритети се определят от държавата; намаляване на командващата и доминираща роля на частната собственост за сметка на ръста на колективната собственост; всяка собственост да изпълнява социални функции; съществено подобряване на условията за националния бизнес и чуждите инвестиции; създаване на държавни и популярни банки; ефективно усвояване на европейските фондове; екоземеделие и екоживотновъдство, защита на земеделските производители; съдействие на малкия и среден бизнес; безкомпромисни екологични мерки и стандарти.
 • Ефективни гаранции за енергийната сигурност и енергийната роля на ? епублика България. Ускоряване на газификацията на страната.
 • Сериозни мерки за трудовия старт на младежта и за спиране на демографския срив.
 • Балансирани стратегически отношения с ЕС, ? усия, САЩ, КН? . Активна Балканска и Черноморска дипломация.

 

 1. Средносрочна перспектива до 2030г. (Десетгодишни насоки)

В неотслабващо противоборство с десницата Лявата партия ще се стреми към социално-икономически и духовно-културни резултати, които да станат солидна база за осезаем и траен просперитет на българския народ:

 • Присъединяване на ? епублика България към страните от ОИС? – клубът на проспериращите.
 • Активно членство в обновен социално-икономически, екологичен и демократичен ЕС.
 • ? епублика България в топ 10 на най-предпочитаните туристически и културно-исторически дестинации в света.
 • Преразпределение през бюджета на половината от БВП за доходи и за всички неикономически сфери.
 • Сравними европейски доходи и социални стандарти: 4-дневна работна седмица и 30-дневен платен годишен отпуск; въвеждане на достоен базов доход за всеки гражданин и семейство; старт на широкообхватни базисни услуги- безплатен интернет за всички граждани; безплатен градски обществен транспорт.
 • Мащабни инвестиционни програми (вътрешни и външни) за цялостно модернизиране и цифровизация на икономиката без бедстващи региони; Преход към зелена икономика и газификация на всеки дом. Всички животоосигуряващи дейности (енерго, топло и водоснабдяване, чистота, масов обществен транспорт) трябва да станат общински или държавни. Природните ресурси, стратегическите отрасли и предприятия, естествените монополи- в държавни ръце. Колективен контрол върху Интернет, банковата и застрахователната системи.
 • Безплатно държавно образование, включително университетско.
 • ? адикална промяна на здравната система- ликвидиране на нейния търговски характер и гарантирано общонародно здравеопазване.
 • Пълноценна многовекторна външна политика без образ на врага.
 • ? еално функциониращи за труда профсъюзи. Само силно защитената лява политика може да овладее демографския срив, за да я има ? одината.

 

 1. Програмна насоченост до 2040г. (План-Програма за 20 години)

Върху преимуществено действащи социалистически принципи Лявата партия ще осигури достойно национално битие на българското общество и стабилно международно положение на българската държава:

 • Влизане на ? епублика България в топ 50 на най-развитите и привлекателни страни в света.
 • Безкризисно и устойчиво развитие на иновационна българска икономика. Демократизиране на пазарното стопанство чрез разширяване на обществената и кооперативна собственост и чрез икономическа философия, че не всичко е пазар, стока, пари.
 • Постъпателен демографски растеж. Пълноценна интеграция на етносите. Без дискриминация.
 • ? азцвет на българската култура, изкуство и спорт.
 • Свещената българска природа и археология- магнит за света.
 • ? епублика България като страна на знанието и интелекта. БАН със световен принос в изследването на Космоса.
 • Социалистически функционираща образователна и здравна система.
 • Минимална престъпност и корупция. Максимална сигурност за гражданите и държавата.
 • Непоклатим международен авторитет на суверенната българска държава- реален субект в международната политика.
 • Осъществими междуконтинентални пътешествия за всеки български гражданин. Завишени социални стандарти.

 

Г. Съпътстващи платформата леви лозунги

 

„Хуманизъм или капитализъм!?“,„Капитализмът не е последната дума в човешката история!“, „Хората преди всичко!“, „Пътят на левите е пътят към социалното равенство!“, „Чист въздух + чиста вода + чиста душа = зелен социализъм!“, „За суверенна България в суверенна Европа!“, „Не на войната, милитаризма и военните блокове!“, „Да на мира, дипломацията и сътрудничеството!“, „Социалистическата идея- пътепоказателят на живата природа!“,

„Сърцето бие отляво!“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *