Матрицата за Лява политическа/предизборна платформа – Иван Генов, доктор по международно право

ЗАЩОТО НЕ СМЕ КАТО ДРУГИТЕ
март 19, 2020
КАК БОГОПОМАЗАНИТЕ ТАРИКАТИ ОСРЕБРЯВАТ СТРАДАНИЯТА НА БОГОУГОДНИТЕ НАИВНИЦИ
март 24, 2020
Всики

Матрицата за Лява политическа/предизборна платформа – Иван Генов, доктор по международно право

А. За социалната база и социалното предназначение на Лявата партия

Лявата платформа следва да е дълбочинна основа и кристално огледало за политика в интерес преди всичко на хората на труда, на трудовите колективи, а също така в интерес на различни социални групи в затруднение. Автентичната Лява партия е партия на трудещите се и на хората с реални социални и физически проблеми.

Категорията „трудещи се“ е обемна и все по-многопластова, заради научно-техническия прогрес. Тя покрива широк диапазон от редовите наемни работници до IT специалистите и създателите на изкуствен интелект. Тя включва както хората на физическия труд, така също и представителите на умствения труд, на културата и изкуството.

В собствения периметър на Лявата Партия са интересите и решението на проблемите на различни социални групи в затруднение: пенсионерите, безработните, хората в неравностойно положение, младежта с нейния трудов старт, млади семейства и изоставени деца. Тази партия носи в утробата си социалната справедливост.

Съвременната Лява Партия може да е съпричастна и с проблемите на малкия и среден бизнес, който е свързан повече с труда отколкото с капитала.

 

Б. За ясната и нееклектична идеология на автентичната Лява партия

Необходимо е категорично и безусловно осъждане на капитализма, на империализма, на неолиберализма (включително социаллиберализма), които постоянно пораждат неравенства, несвобода, безработица, бедност, кризи, военни конфликти и екокатастрофи. Дясната идеология и дясната политика, фаворизиращи капитала и обезценяващи труда, нямат бъдеще. За определен период глобализмът се превърна в последното убежище на капитала. Така или иначе последният достигна пределните си граници. Той не подлежи на хуманизиране. Той не е природосъобразен.

Социалдемокрацията преизпълни ролята си на спътник на капиталистическото устройство на света. Беззъба и слабо мотивираща със своя идеал за „по-човечна“ капиталистическа система тя си отива. Така и не разбра, че капитализмът не е последната дума в човешката история. Непростимо престъпление на социалдемокрацията е нейното съучастие в така наречения „неолиберален консенсус“. Значителна част от Лявото бе отклонено от Пътя към храма. Затова социалдемокрацията не може да е знаме за истинска лява партия, а само за ГМО-тата на лявото, които са обикновени капиталистически левици, капиталистически леви патерици.

Автентичната лява алтернатива за развитие е демократичният и екологичен социализъм на XXI век (червено-зеленото светоусещане). Само тази партия, която има социализма за свой идеал и програмна цел е истински лява партия, способна успешно да се включи в световното съревнование/битка за нов по-справедлив, хармоничен и равноправен свят. Нужни са решителни действия и поведение, завладяваща и амбициозна политика, а не пасивно съглашателство и полумерки. Нужна е тотална Съпротива и убедителна Алтернатива. Светът може да се промени, ако сме якобинци, а не жирондисти. Ако сме активни и непримирими социалисти.

Социализмът е непобедим, ако се изгражда в планетарен мащаб, а не само в отделно взета страна. Социализмът е непобедим, когато е интернационално постижение. Предпоставките са налице- социализъм с „китайска специфика“, евро социализъм (Манифеста на Корбин), американски социализъм (Сандърс и младите на САЩ), революционните традиции в останалия свят. Не са за подценяване редовните международни форуми на левите, зелените и прогресивни сили за ново европейско бъдеще.

За левите, в крайна сметка, осъществяването на социализма е гигантски процес, в който здравият разум взима връх над безумието. Пътят към социализъм е пътят към доброто и хуманността, към равенството и свободата. Затова социалистическата идея като висша цивилизационна ценност и пътеводител е знамето на автентичните леви партии, които се борят социалното да прерасне в реален социализъм.

 

В. За последователната и подредена лява политика, за лявата визия от перспективни цели и актуални задачи

Всяка отговорна лява политическа/предизборна платформа трябва да включва взаимообвързани ангажименти с ясни времеви координати. С днешен и по-далечен поглед:

 

 1. Непосредствени цели и задачи (Конкретни ангажименти за следващия парламентарен цикъл)

Убийственото за държавата и народа статукво следва радикално да се промени. Над 10-годишното престъпно управление на ГЕРБ и Б.Б.- на подсъдимата скамейка. Необходими са смели и волеви решения:

 • Държавност, регионална съпоставимост, силно местно самоуправление.
 • Работеща демокрация- свобода на словото и печата, гражданска активност, върховенство на правото и цивилизована съдебна система.
 • Отстраняване на некадърните и корумпирани кадри в администрацията и управлението. Утвърждаване на висок професионализъм и образцово междуинституционално взаимодействие.
 • Недопускане на корупционни схеми и далавери. Реална и масирана борба с престъпността. Гарантиране на обществения ред и на личната неприкосновеност.
 • Засилена социална политика, съществено повишаване на преразпределителната роля на бюджета в полза на доходите, образованието, здравеопазването, науката, културата, спорта:
 • разширяване и ежегодно несимволично индексиране на Комплекса от задължителни минимални социални стандарти: минималната работна заплата да достигне 60% от средната; минималната пенсия да достигне 70% от минималната работна заплата; нарастване с 50% на минималните детски надбавки и на помощните средства за различните групи в затруднение;
 • удвояване на средната работна заплата за 4г.;
 • гарантирано държавно образование и здравеопазване;
 • в празничните и неработни дни общественият градски транспорт и паркирането са безплатни.

 

 • Нова данъчна политика: въвеждане на прогресивно подоходно облагане и на необлагаем минимум; намаляване на косвените данъци; съществено съкращение на ДДС за лекарства, книги, учебници, за основните храни и горива; налагане на данък „богатство“.
 • За устойчиво икономическо и екологично развитие: за държавни регулации; националните стратегии и приоритети се определят от държавата; намаляване на командващата и доминираща роля на частната собственост за сметка на ръста на колективната собственост; всяка собственост да изпълнява социални функции; съществено подобряване на условията за националния бизнес и чуждите инвестиции; създаване на държавни и популярни банки; ефективно усвояване на европейските фондове; екоземеделие и екоживотновъдство, защита на земеделските производители; съдействие на малкия и среден бизнес; безкомпромисни екологични мерки и стандарти.
 • Ефективни гаранции за енергийната сигурност и енергийната роля на Република България. Ускоряване на газификацията на страната.
 • Сериозни мерки за трудовия старт на младежта и за спиране на демографския срив.
 • Балансирани стратегически отношения с ЕС, Русия, САЩ, КНР. Активна Балканска и Черноморска дипломация.

 

 1. Средносрочна перспектива до 2030г. (Десетгодишни насоки)

В неотслабващо противоборство с десницата Лявата партия ще се стреми към социално-икономически и духовно-културни резултати, които да станат солидна база за осезаем и траен просперитет на българския народ:

 • Присъединяване на Република България към страните от ОИСР- клубът на проспериращите.
 • Активно членство в обновен социално-икономически, екологичен и демократичен ЕС.
 • Република България в топ 10 на най-предпочитаните туристически и културно-исторически дестинации в света.
 • Преразпределение през бюджета на половината от БВП за доходи и за всички неикономически сфери.
 • Сравними европейски доходи и социални стандарти: 4-дневна работна седмица и 30-дневен платен годишен отпуск; въвеждане на достоен базов доход за всеки гражданин и семейство; старт на широкообхватни базисни услуги- безплатен интернет за всички граждани; безплатен градски обществен транспорт.
 • Мащабни инвестиционни програми (вътрешни и външни) за цялостно модернизиране и цифровизация на икономиката без бедстващи региони; Преход към зелена икономика и газификация на всеки дом. Всички животоосигуряващи дейности (енерго, топло и водоснабдяване, чистота, масов обществен транспорт) трябва да станат общински или държавни. Природните ресурси, стратегическите отрасли и предприятия, естествените монополи- в държавни ръце. Колективен контрол върху Интернет, банковата и застрахователната системи.
 • Безплатно държавно образование, включително университетско.
 • Радикална промяна на здравната система- ликвидиране на нейния търговски характер и гарантирано общонародно здравеопазване.
 • Пълноценна многовекторна външна политика без образ на врага.
 • Реално функциониращи за труда профсъюзи. Само силно защитената лява политика може да овладее демографския срив, за да я има Родината.

 

 1. Програмна насоченост до 2040г. (План-Програма за 20 години)

Върху преимуществено действащи социалистически принципи Лявата партия ще осигури достойно национално битие на българското общество и стабилно международно положение на българската държава:

 • Влизане на Република България в топ 50 на най-развитите и привлекателни страни в света.
 • Безкризисно и устойчиво развитие на иновационна българска икономика. Демократизиране на пазарното стопанство чрез разширяване на обществената и кооперативна собственост и чрез икономическа философия, че не всичко е пазар, стока, пари.
 • Постъпателен демографски растеж. Пълноценна интеграция на етносите. Без дискриминация.
 • Разцвет на българската култура, изкуство и спорт.
 • Свещената българска природа и археология- магнит за света.
 • Република България като страна на знанието и интелекта. БАН със световен принос в изследването на Космоса.
 • Социалистически функционираща образователна и здравна система.
 • Минимална престъпност и корупция. Максимална сигурност за гражданите и държавата.
 • Непоклатим международен авторитет на суверенната българска държава- реален субект в международната политика.
 • Осъществими междуконтинентални пътешествия за всеки български гражданин. Завишени социални стандарти.

 

Г. Съпътстващи платформата леви лозунги

 

„Хуманизъм или капитализъм!?“,„Капитализмът не е последната дума в човешката история!“, „Хората преди всичко!“, „Пътят на левите е пътят към социалното равенство!“, „Чист въздух + чиста вода + чиста душа = зелен социализъм!“, „За суверенна България в суверенна Европа!“, „Не на войната, милитаризма и военните блокове!“, „Да на мира, дипломацията и сътрудничеството!“, „Социалистическата идея- пътепоказателят на живата природа!“,

„Сърцето бие отляво!“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *